obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 O našej materskej škole 
 - Oznamy 
 + Školský rok 2017/2018 
 Jedáleň 
 Jedálny lístok 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa stránok 
 Darujte 2% deťom 
 Tlačivá na stiahnutie 
  
Kontakty pre školskú jedáleň: 

Vedúca ŠJ : Anna Horváthová
Hl. kuchárka: Beáta Javorová
č.t. 031/780 58 74
 

Alokované triedy ul. Úzka
Hl. kuchárka : Helena Tašiová
č.t. 031/780 52 10
 
 
   
   
Stravná jednotka 
desiata 
. . . . . . . . . . 
0,30 € 
obed 
. . . . . . . . . . 
0,72 € 
olovrant 
. . . . . . . . . . 
0,25 € 
Spolu 
. . . . . . . . . . 
1,27 € 
     
   
Formy platenia stravného: 
  • Poštovou poukážkou – vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5-ho. v mesiaci
  • Trvalý príkaz peňažného ústavu – prosíme uvádzať okrem sumy meno, dieťaťa
  • Cez internet banking – vtedy uvádzať aj meno dieťaťa  č. ú. pre
ŠJ SNP  1123760258/0200
IBAN: SK17 0200 0000 0011 2376 0258
 

ŠJ Úzka  1123585453/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0011 2358 5453
 

Odhlasovanie detí – je možné , deň vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť  do 7:30 hod. .
 
Po 7:30 hod nie je možné vyhlasovanie ! 
  

Úhrada režijných nákladov – určenie výšky príspevku od rodiča
 
Riaditeľstvo MŠ SNP v Galante  Vám oznamuje že v zmysle  Zákona č. 390/2011 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v súlade so   VZN č. 49/2009 , že zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov. 
Príspevok: 0,20 € na jedno jedlo 
Termín: od 1. 2. 2012 
Spôsob úhrady: šekom ( finančný limit + réžia = 1,47 €) 
  
Školská jedáleň zabezpečuje: 
  • stravovanie detí predškolského zariadenia
  • hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu
  • stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníček v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP podľa platných Materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategorie
  • k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové a ovocné šaláty a oblohy
  • obed je denne doplnený vhodným nápojom
  • pre spestrenie, v závislosti od finančnej normy sú zaraďované jogurty, ovocie , múčniky


Alergény v potravinách
  

Označovanie alergénov v stravovacích službách
 
Smernica č. 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení smernice č. 2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č. 2007/68/ES z novembra 2007 
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005 – 100 a výnosu č. 3069/2005 – 100 
Alergia je odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza. 
Alergickú rekciu môže vyvolať až 170 potravín. 
Povinnosť informovať spotrebiteľa 
Alergény musia byť povinne uvedené a označené na obale výrobkov – buď ako priama zložka alebo na výrobku musí byť slovné oznámenie. 
Spotrebiteľ musí byť na výrobku informovaný aj o možnosti tzv. krížovej kontaminácie vrtkými alergénmi, ktoré sú uvedené na zozname. Jedlá a potraviny ktoré obsahujú alergény musia byť označené takým spôsobom, aby boli spotrebitelia na tieto látky upozornení. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální. 
Zoznam alergénnych zložiek 
  
1.     Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, ovos jačmeň, špalda) a výrobky z nich 
2.     Kôrovce a výrobky z nich 
3.     Vajcia  a výrobky z vajec 
4.     Ryby a výrobky z rýb 
5.     Arašidy a výrobky z nich 
6.     Sója a výroby zo sóje 
7.     Mlieko a výrobky z mlieka 
8.     Orechy a výrobky z orechov 
9.     Zeler a výrobky zo zeleru 
10.       Horčica a výrobky z horčice 
11.       Sézamové semená a výrobky z nich 
12.       Oxid siričitý a siričnany (o koncentrácii via jako  10mg/kg alebo 10mg/l, sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov) 
  
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web