obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
 Aj doma sa hráme, zabávame a učíme 
 GDPR 
 O našej materskej škole 
 - Oznamy 
 + Školský rok 2019/2020 
 Jedálny lístok 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa stránok 
 Darujte 2% deťom 
 Tlačivá na stiahnutie 
 

O našej materskej škole    
     
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.     
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.     
Materská škola je umiestnená v účelovej pavilónovej budove so 4 triedami.     
Súčasťou MŠ je alokovaná trieda na ul. Úzka 720/4  Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 4 do 6 rokov.     
Školský dvor je vybavený preliezkami, drevenými vláčikmi, dreveným     
domčekom, kresliacimi tabuľami, drevennými dopravnými      
prostriedkami,  dopravným ihriskom, pieskoviskami, priestorom na kreslenie,      
edukačnými chodníkmi ako aj priestorom na oddych, relaxáciu s množstvom stromov, kríkov a kvetov.     
      
Prevádzka v materskej škole     
Sídl. SNP  od 6.30 – 16.15 hod.     
alokované triedy Úzka od 7.00 – 16.00 hod.     
     
   
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web